ضرب المثل رشتی

1مطلب موجود می باشد.
سرگرمی

منبع ضرب المثل های گیلکی – اصطلاحات گیلانی


منبع ضرب المثل های گیلکی ننم اَنَ دِ لَ چه مارغانه بزهمفهوم ؛ نمی دونم این چه توطئه ای کرده شونده کوپه اَنِ ریحانه بو اَیهمفهوم ؛…