حواس

1مطلب موجود می باشد.
مغز شما چقدر توجه دارد
تست هوش و معما

مغز شما چقدر توجه دارد – تست دقت عملکرد مغز


مغز شما چقدر توجه دارد ؟! یک مطالعه می گوید در دنیای مدرن، توجه انسان کاهش یافته است. در حقیقت، میانگین طول توجه انسان کمتر از ماهی…