خواب سوسک دیدم تعبیرش چیه؟ تعبیر خواب سوسک

تعبیر خواب سوسک

تعبیر خواب سوسک

سوسک در خواب نمادی از بازنگری در قسمت‌های ناخوشایند زندگی است. شاید در گذشته رفتار یا عملی نامناسب (چندش آور) انجام داده باشید که این رویا نسبت به رفع و پاکسازی آن رفتار به شما هشدار می‌دهد. در برخی موارد دیدن سوسک نشانه حضور افراد حسود و ناکارآمد در اطراف شماست، از معاشرت با آن‌ها دوری کنید. برای آگاهی از تعبیر خواب سوسک همراه ما باشید.

توجه: به طور کلی تعبیر دیدن سوسک در خواب از دیدگاه جوامع مختلف متفاوت بوده و تفاسیر متناقض ناشی از این دیدگاه‌هاست.

تعبیر خواب سوسک

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید: سوسک تعبیر دیگر حشرات را دارد و آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر که زحمت می آفریند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود می آورد.

مولف می‌گوید: چون سوسک بیشتر از آنکه به انسان زیان جسمی برساند موجب ترس یا وحشت می گردد می توان از آن به یک مزاحم حقیر و پست تعبیر نمود .

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید سوسکی روی بدن شما راه می رود ، دلالت بر آن دارد که مدت کوتاهی تنگ دست و بیمار خواهید شد .

کتاب سرزمین رویاها:

  • خواب سوسک: پول
  • تعداد بسیاری سوسک: مشاجره با دوستان
  • سوسک‌ها را گم می‌کنید: باید خیلی سریع به کارهایتان نظم و ترتیب بدهید
  • دیدن سوسک های کوچک و ریز: مشکلات بسیار کوچک برایتان پیش خواهد آمد

معبرین غربی می‌گویند:

  • دیدن سوسک در خواب نشانه پر حرارت بودن شما در رابطه با دیگران است. اطرافیان شما بایستی از وجود این حرارت و هیجان آگاهی داشته باشند تا به شما حسادت نورزند.
  • در برخی از رویاها سوسک‌ها خبر از حادثه ای ناگوار و یا غم و اندوه می‌دهند. اگر در خواب دیدید سوسکی از بالا به پایین افتاد پروژه کاری شما متوقف خواهد شد.
تعبیر خواب سوسک زیاد

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید: دیدن سوسک‌های زیاد تشویش و نگرانی است به خصوص اگر در خانه خودتان باشد.

تحلیلگران رویا: دیدن این خواب بسیار ناخوشایند است، و در زندگی واقعی نیز برای‌تان بار منفی به همراه خواهد داشت. بعد از دیدن این خواب از انجام سرمایه‌گذاری‌های بزرگ پرهیز کنید. اگر بعد از دیدن این خواب دچار افکار منفی شوید، باید سعی کنید مثبت فکر کنید و درباره‌ی پول‌تان بسیار محتاطانه تصمیم بگیرید.

تعبیر خواب سوسک
تعبیر خواب سوسک
تعبیر خواب سوسک بالدار

آنلی بیتون می‌گوید:

  • اگر در خواب سوسک پردارى ببینید، به این معنا است که دچار گرفتارى می‌شوید
  • معبرین غربی می‌گویند: پرواز کردن سوسک (سوسک بالدار) نشانه شانس در کار و عشق است.
تعبیر خواب کشتن سوسک

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید: کشتن سوسک رفع زحمت است و ایجاد خوش دلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگر چه ضعیف و ناتوان باشد.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب سوسک را بکشید، دلالت بر سعادت و زندگی پرثمر دارد.

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب سوسکى را بکشید، نشانه آن است که در کارتان موفق می‌شوید

تحلیلگران رویا:

از دیدگاه تحلیلگران رویا این خواب نیکوست. کشتن این حشرات نفرت‌انگیز در زندگی واقعی باعث ایجاد حس آرامش می‌شود، و در خواب نیز این کار دارای نشانه‌های مثبتی خواهد بود. سرانجام اعتماد به نفس و انگیزه‌ی تکمیل پروژه‌هایی را پیدا خواهید کرد که مدتهاست مشغول‌ انجام‌شان هستید؛ و به طور کلی در زندگی‌تان احساس اعتماد به نفس و قدرت بیش‌تری می‌کنید.

اگر درباره‌ی اهداف و آرزوهای‌تان دچار تردید هستید، این خواب آرزوها و سرنخ‌هایی را نشان‌تان می‌دهد که برای رسیدن به اهداف‌تان شما را به جلو وا می‌دارند. پس از دیدن این خواب، به اتفاقات اطراف‌تان شدیدا دقت کنید؛ زیرا سرنخ‌های بیش‌تری را در اختیارتان می‌گذارند که در آینده معانی مهمی برای‌تان پیدا خواهند کرد.

تعبیر خواب گرفتن سوسک

اگر در خواب دیدید که سعی کردید سوسک را بگیرید تعبیرش این است که در تلاش هستید تا دیگران را با قوانینی که خودتان گذاشته اید وفق دهید دوست دارید کنترل اوضاع خود را در دست بگیرید. اگر موفق شدید سوسک را بگیرید یعنی در این کار نیز موفق خواهید شد.

تعبیر دیگر گرفتن سوسک در خواب به شما هشدار می دهد که استرس خود را کنترل کنید. در غیر این صورت ممکن است آسیب زیادی ببینید.

تعبیر خواب صدای خش خش سوسک

کارل گوستاو یونگ می‌گوید: خواب دیدن اینکه صدای خش خش سوسک را می‌شنوید، بیانگر این است که کسی تلاش می کند شما را تحریک کند که چیزی بگویید یا کاری کنید که ممکن است پشیمانی داشته باشد شما نیاز دارید که قبل از عکس العمل خویشتن داری کنید.

تعبیر خواب سوسک
تعبیر خواب سوسک
تعبیر خواب سوسک مرده

تعبیر گری می‌گوید: دیدن سوسک مرده در خواب به این معناست که هدف و مسیر زندگیتان درست است، فقط همه چیز بستگی به تلاش و سیاست شما دارد تا به آنچه می خواهید برسید

تعبیر خواب راه رفتن سوسک

اگر خواب ببینید سوسکی روی بدن شما راه می‌رود، دلالت بر آن دارد که مدت کوتاهی تنگ دست و بیمار خواهید شد.

معبرین غربی می‌گویند:

  • اگر در خواب دیدید که سوسکی روی سر شما در حال حرکت است نشانه خوب و مناسبی برای روابط عاشقانه و یا کاری شما نخواهد بود.
  • اگر این سوسک سیاه باشد علاوه بر رخ دادن اتفاق بد یمن، خبر از سحر و جادو هم خواهد داد.

کارل یونگ: اگر شما خواب ببینید که سوسک هایی روی سطح بدن شما می‌خزند، بیانگر مسائل کوچکی است که شما را احاطه کرده ( به گوش شما رسیده است – شما تجربه شان می کنید)

تعبیر خواب خارج شدن سوسک از بدن

آنلی بیتون می‌گوید: خارج شدن سوسک از بدن ( از پوست، زایمان، از دهان، از مخرج و ….) نشانه ثروت است . دیدن سوسک و مار کنار هم نیز همین تعبیر را دارد.

تعبیر خواب دیدن سوسک در غذا

کتاب سرزمین رویاها:

دیدن سوسک در غذا: بدبیاری

تحلیلگران رویا:

اگر خواب ببینید سوسکی در غذای‌تان وجود دارد، ممکن است نشانه‌ای منفی به همراه داشته باشد. برخی آدم‌های اطراف‌تان به دستاوردها و موفقیت‌های‌تان حسادت خواهند کرد. آن‌ها پشت سرتان حرف می‌زنند، ولی در حضورتان وانمود می‌کنند با شما خوب هستند. در این شرایط، لازم است در مورد حرف‌ها و کارهای‌تان در مقابل برخی آدم‌ها، یا به طور کلی، همه‌ی آدم‌ها بسیار محتاط باشید. اگر در این خصوص، به فردی مشکوک هستید، بهتر است از شر وی خلاص شوید و از وی دوری کنید، و بدون ترس و نگرانی از خیانت به زندگی‌تان برسید.

تعبیر خواب سوسک سفید

معبران می‌گویند: دیدن سوسک سفید در خواب نمادی از عدم پاکی است. خواب به شما می‌گوید که ممکن است قادر باشید خودتان را از نظر فیزیکی تمیز کنید اما قادر به تمیز کردن معنوی و یا ذهنی خود نیستید.

تعبیر خواب سوسک در رختخواب

مولف می‌گوید: دیدن سوسک در خانه یا رختخواب نشانه دشمن یا کسی که به شما حسادت می ورزد که البته نمی تواند به شما صدمه بزند.

تعبیر خواب سوسک درختی

کارل گوستاو یونگ می‌گوید: دیدن سوسک درختی در خواب بیانگر تاثیرات مخربی است که ممکن است در کار و زندگی بیداریتان داشته باشید شما ممکن است حس کنید که ارزش ها و باورهاتان در معرض خطر است.

تعبیر خواب سوسک خاکی

کارل گوستاو یونگ می‌گوید: دیدن سوسک خاکی در خواب نمادی از توانایی شما برای نجات یافتن ، منطبق شدن و تغییر است شما در مسیر درست هستید.

توجه: در لغت نامه دهخدا آمده است که:

کوز. حشره ای است سیاه رنگ از راسته ٔ قاب بالان که جثه اش به اندازه یک سوسک معمولی و یا بزرگتر است. این حشره در نقاط تاریک زیرزمین‌ها و آشپزخانه‌های قدیمی زندگی می‌کند. ابن سیرین و دیگر معبرین اسلامی تعابیری را برای این نوع سوسک بیان کرده که در ادامه به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

تعبیر خواب کوز

محمد ابن سیرین گوید: دیدن کوز، دلیل مال است که به رنج حاصل شود. اگر دید با کوز بازی می‌کرد، دلیل که با کسی خصومت کند.

اب‍راه‍ی‍م ب‍ن ع‍ب‍دال‍ل‍ه ک‍رم‍ان‍ی گوید: اگر دید کوز می‌کشت، دلیل که از مردی حربی مال حاصل کند.

جابر مغربی می‌گوید: اگر دید کوز داشت، دلیل که از مردی بخیل منفعت یاید. اگر دید کوز بسیار داشت، دلیل خصومت است. اگر دید از مغز کوز روغن داشت می‌آورد، دلیل که از بخیلی مال حاصل کند.

همانطور که در ابتدای متن گفته شد تعبیر خواب سوسک از منظر و دیدگاه‌های مختلف بسیار متفاوت است. در برخی موارد تعابیر از دیدگاه تحلیلی، اسلامی یا روانشناسی یکدیگر را نقض می‌کنند. برای جلوگیری از سردرگمی و فهم صحیح رویا می‌توانید خواب خود را برای کارشناسان ما ارسال نموده تا بر اساس شرایط زندگی و نوع خواب به تحلیل آن بپردازند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.